Assessoria Baix Llobregat

Àrea Jurídica

L’àrea jurídica d’una assessoria es dedica a brindar assessorament i solucions en matèria legal als seus clients. Els professionals que treballen en aquesta àrea tenen una formació jurídica específica i estan especialitzats en diferents branques del dret, com ara el dret civil, el dret mercantil, el dret laboral, el dret fiscal, entre d’altres.

Entre les funcions de l’àrea jurídica de la nostra assessoria s’inclouen:oversias relacionadas con la aplicación de sanciones disciplinarias en el ámbito laboral.

 

Assessorament jurídic laboral

 

Oferim serveis d’assessorament jurídic laboral per a empreses i empleats. El nostre equip d’experts en dret laboral brinda assistència en la gestió de contractes laborals, resolució de conflictes laborals, compliment de normatives laborals, entre altres aspectes legals relacionats amb l’àmbit laboral. Ens enfoquem a garantir el compliment dels drets laborals i afavorir un ambient de treball just i equitatiu.

 

Acomiadaments disciplinaris

Accions de terminació laboral realitzades per l’ocupador degut a un incompliment greu per part del treballador.

 

Extincions objectives

Finalització d’un contracte laboral per causes específiques i alienes a la voluntat de les parts, com a reestructuracions, ineptitud del treballador o causes econòmiques.

Expedients Regulació Ocupació referent a l’extinció del contracte

Procediments legals que permeten a l’empresa acabar contractes de treball degut a motius econòmics o productius.

 

Expedients Regulació Ocupació referent a la suspensió temporal dels contractes

Procediments legals que permeten a l’empresa suspendre temporalment els contractes de treball degut a circumstàncies excepcionals, com a crisis econòmiques.

 

Expedients Regulació Ocupació per força major

Procediments legals que permeten a l’empresa suspendre o acabar contractes de treball degut a esdeveniments imprevisibles i externs que impedeixen la continuïtat del negoci.

 

Intervenció davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social

Acte de respondre i presentar proves o mediacions enfront de l’autoritat governamental que supervisa el compliment de les lleis laborals i de seguretat social.

 

Intervencions davant les Inspecció Tributària

 Acte de respondre i presentar proves o mediacions enfront de l’autoritat governamental encarregada de la supervisió i aplicació de lleis fiscals.

 

Impugnació de les actes d’Infracció i Liquidació, tant en Via Administrativa com Contenciós-Administrativa

Acte de presentar una apel·lació o recurs legal contra les decisions i càrrecs determinats per l’autoritat fiscal en l’àmbit administratiu o en els tribunals.

 

Modificació Substancial Condicions de Treball (art. 41 E.T.)

Canvis significatius en les condicions laborals establertes contractualment, els quals poden donar lloc a una negociació o sol·licitud de consentiment de l’empleat.

 

Intervenció tant en els Jutjats socials, com els Tribunals Superiors de Justícia, com a Tribunal Suprem en relació a les anteriors

Representació enfront dels diferents nivells de la jurisdicció laboral en relació amb els assumptes esmentats anteriorment.

 

Expedients contradictoris i sancions disciplinaries en matèria laboral

Procediments legals que involucren la presentació i resolució de controvèrsies relacionades amb l’aplicació de sancions disciplinàries en l’àmbit laboral.

Pàgina web creada i finançada amb fons del Kit Digital

Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU
Gobierno de España, plan  de recuperación, transformación y resiliencia